Projekt spolufinancovaný EU

Projekt INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V BRATRSKÉ ŠKOLE  (CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001235) byl zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy, stáže pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Cílem projektu byl rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí školy a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu pomohla pedagogům i žákům školy k lepšímu chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur i k upevnění vztahu k okolnímu prostředí. Konkrétně v projektu byly rozvíjeny následující oblasti a témata:

  • projektová výuka - témata: rozvíjení průřezového tématu multikulturní výchova; podpora místně zakotveného učení; rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků; propojování multikulturní výchovy s průřezovými tématy environmentální výchova a výchova v globálních souvislostech
  • vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol - témata: specifika vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, práce s dětským kolektivem, kde jsou zařazení žáci s OMJ; příprava, vedení a hodnocení projektové výuky v oblasti rozvoje osobních a sociálních kompetencí žáků; rozvíjení osobních, sociálních a občanských kompetencí dětí, prevence xenofobie, rasismu a homofobie
  • komunitní aktivity školy, rozvíjení komunikace a sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností
  • získání zkušeností s prací s dětmi s OMJ ze zahraničí

 

Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 (prodlouženo z důvodu pandemické situace).

 

Aktivity realizované v projektu:

Období březen - červen 2021

Projektová výuka - Děti z různých zemí

Na konci června 2021 ve 2. třídě proběhl třídní projekt „Děti z různých zemí – Turecko“ v rozsahu 10 vyučovacích hodin. Program byl zaměřen na rozvoj sociálních a osobních kompetencí žáků a průřezové téma Multikulturní výchova. Cílem programu bylo seznámení s kulturou a prostředím rodné země jejich spolužáka, rozvoj multikulturního povědomí žáků a jejich otevřenosti ke kulturní rozmanitosti.

Odborně-tematická setkávání

V červnu 2021 proběhla dvě setkání odborně-tematická setkání s rodiči dětí. Setkání s Radkem Hejretem s názvem „Takový bude příští věk, jak jsou vychování jeho budoucí občané aneb Nečekaně aktuální odkaz Komenského“ bylo zaměřeno na principy demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Setkání s Mgr. Rostislavem Konopou pod názvem „Budoucnost Bratrské školy“ bylo zaměřeno na komunitní aktivity školy a její další směřování.

Zahraniční stáž - Slovensko

Na začátku června 2021 dva pedagogové v rámci projektu absolvovali čtyřdenní stáž pedagogických pracovníků. Vladěna Franců a Marta Pasková navštívily Církevní základní školu Narnia v Bratislavě ve Slovenské republice. Hlavním cílem bylo zjištění zkušeností, metod a organizace práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem v hostitelské škole. Stáž přinesla oběma pedagožkám i mnoho dalších podnětů, o které se podělily během prezentace projektu pro ostatní členy pedagogickému sboru dne 23. 6. 2021. Společný výstup najdete zde.

Projektová výuka - Program ve spolupráci s PPP

V rámci aktivity Projektová výuka byl v květnu 2021 ve všech šesti třídách realizován třídní projekt „Program ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou“, který byl zaměřen na rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků a podporu výchovy k lidským právům a výchovy k demokratickému občanství. V 1. a 2. třídě byl program zaměřený na navázání vzájemných kontaktů, rozvoj spolupráce a vytvoření bezpečného prostředí, ve 3. třídě na posílení vzájemných vztahů a podporu sounáležitosti a spolupráce. Ve 4. a 6. třídě se jednalo o program zaměřený na posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu a prevenci šikanování a v 5. třídě na posilování pozitivních životních hodnot a prevenci závislostí. Všechny tyto programy byly připraveny a realizovány lektory z KPPP v úzké spolupráci s třídními učiteli na základě aktuálních potřeb jednotlivých tříd a s ohledem na vytváření inkluzívního prostředí a byly hodnoceny jako velmi přínosné.

Vzdělávání

V dubnu 2021 se v rámci skupinového vzdělávání pedagogického sboru osm pedagogů zúčastnilo on-line semináře DVPP „Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I.“, který pro pedagogy Bratrské školy uspořádala organizace META, o.p.s. Díky tomuto semináři mohou pedagogové lépe porozumět potřebám žáků s OMJ a volit vhodné metody pro jejich vzdělávání. Další dva pedagogové absolvovali kurz DVPP „Projekty, projektové vyučování“ pořádaný agenturou Descartes, v.o.s. Na tomto semináři se seznámili se základními principy projektové výuky a získali znalosti potřebné pro její přípravu a úspěšnou realizaci.

Období září 2020-únor 2021

Projektová výuka - Program ve spolupráci s PPP

V prosinci 2020 a únoru 2021 proběhl v pěti třídách dopolední projekt "Program ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou". Každý tento program byl zaměřen na rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků a posilování vzájemných vztahů v třídním kolektivu.

Ve 4. a 6. třídě se jednalo o program zaměřený na kladné sebepřijetí, sebeprezentaci, sebepoznání a vzájemné poznávání. V 5. třídě byl program zaměřený na prevenci šikanování a posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu. V 1. a 2. třídě to byl program zaměřený na kázeň a nekázeň, respektování pravidel třídy i družiny a podporu třídní sounáležitosti. V průběhu těchto programů se žáci aktivně zapojili do připravených aktivit a na závěr program společně reflektovali.

Vzdělávání pedagogických pracovníků

V září a říjnu 2020 paní zástupkyně Mgr. Kateřina Kracíková absolvovala dva kurzy DVPP pořádané společností META, o.p.s a zaměřené na specifika vzdělávání dětí s OMJ. V kurzu První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ získala informace o podmínkách začleňování žáků s OMJ v souladu s principy rovného přístupu ke vzdělávání a platnou legislativou. Díky kurzu Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. se seznámila s principy práce s žáky s OMJ ve výuce a využitelnými metodami při jejich vzdělávání.

V období 1. 3. - 31. 8. 2020 nebyly realizovány plánované aktivity projektu z důvodu uzavření školy a dalších omezení souvisejících s pandemií koronaviru.

Období září 2019 - únor 2020

Divadelní představení Cesta kolem světa za 80 minut 

Dne 18. prosince 2019 bylo uskutečněno komunitně osvětové setkání, jehož hlavním obsahem byla prezentace výsledků půlročního kontinuálního projektu ve formě žákovského divadelního představení Cesta kolem světa za 80 minut s multikulturní tématikou. Divadelní představení se podařilo a mělo velký úspěch u všech diváků. Setkání také napomohlo k rozvíjení vzájemných vztahů v rámci Bratrské školy a přispělo k pocitu sounáležitosti. Díky této akci byl posilován komunitní charakter školy.

Příprava divadelní inscenace Cesta kolem světa za 80 minut

V období září 2019 - leden 2020 byl realizován půlroční kontinuální projekt zaměřený na přípravu školní divadelní inscenace Cesta kolem světa za 80 minut. Během pěti setkání v každé třídě se žáci prostřednictvím příběhu J. Verna seznámili s kulturní rozmanitostí v jiných zemích. Podrobně se věnovali klíčovým prostředím z příběhu a zvláště indickým tradicím. Postupně společně pracovali na přípravě všech složek divadelního představení - scénář, hudba, tanec, kostýmy, rekvizity, scéna a herecké vystoupení. Závěrečné setkání bylo věnováno reflexi divadelního představení a hlubšímu seznámením s indickou kulturou prostřednictvím besedy s Matoušem Šimkem.

Období březen - srpen 2019

Seminář Jak na projekty a projektové vyučování

Dne 26. 8. 2019 proběhlo skupinové vzdělávání pedagogického sboru v rozsahu 8 hodin. Kurzu DVPP "Jak na projekty a projektové vyučování" pořádaného Společností pro kvalitu školy se zúčastnilo 17 pedagogických pracovníků Bratrské školy. Tento kurz pomohl pedagogům zlepšit jejich kompetence v oblasti přípravy, vedení a hodnocení projektové výuky zaměřené na rozvoj sociálních a osobních kompetencí žáků, zvláště v oblasti zadávání motivačních úkolů, využití aktivizujících metod projektové výuky a formativního hodnocení. Získané poznatky mohou pedagogové využívat jak ve své výuce, tak i v rámci projektu Inkluze a multikulturní výchova v BŠ.

Zahraniční stáž

V termínu 1. - 4. 7. 2019 se paní učitelka Blažena Heřmánková zúčastnila čtyřdenní stáže ve škole Llandrillo-Yn-Rhos County Primary School ve Velké Británii za účelem zjištění zkušeností pedagogů v hostitelské škole ohledně práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Předem byl vytvořen plán stáže, který zahrnoval pozorování a stínování učitelů v různých třídách a skupinách žáků včetně žáků s OMJ, dále setkání a konzultace s učiteli ohledně práce s dětmi s OMJ stejně jako následná diskuze. V přípravném týdnu dne 29.8.2019 proběhla prezentace zjištění ze stáže pedagogickému sboru, během kterého se paní učitelka Heřmánková podělila se svými zkušenostmi ze stáže a inspirovala tak ostatní pedagogy. Zprávu ze stáže si můžete přečíst zde

Období září 2018 - únor 2019

SHALOM CHAVERIM - divadelní představení

V období září 2018-leden 2019 proběhl půlroční kontinuální projekt zaměřený na přípravu divadelního představení s multikulturní tématikou Shalom Chaverim. Tento projekt připravil pan učitel Daniel Razím ve spolupráci s Radkem Hejretem a zúčastnili se ho všechny třídy školy. Výsledky projektu byly prezentovány dne 18. 12. 2018 v rámci komunitního osvětového setkání rodičů žáků a přátel školy. Ohlédnutí za divadlem a projektem multikulturní výchovy od Daniela Razíma si přečtěte zde.

Praha multikulturní - celoškolní projekt

V listopadu 2018 se postupně všechny třídy naší školy vydaly objevovat nejen krásy, ale také historické souvislosti vzniku Prahy v rámci celoškolního projektu Praha - multikulturní, který je součástí projektu Inkluze a multikulturní výchova v Bratrské škole spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt přispěl k hlubšímu porozumění místu, kde žijeme, a k většímu respektu k Praze, jako místu historického prolínání kultur a národností. Bližší popis projektu si přečtěte zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít