4.12.
2018
Listopad ve III.třídě

Milí rodiče!

V úterý 6. listopadu jsme se rozloučili se stoletým výročím vzniku ČSR návštěvou Winternitzovy vily. Informace o zážitkovém programu, který pro nás v této vile zorganizovala Tobíkova maminka, uveřejníme zvlášť  spolu s fotografiemi.

V měsíci listopadu již prolínala výukou příprava na vánoční divadelní představení, takže již všichni víte, že je letos základem kostýmu opět černé oblečení. Nezapomeňte, prosím, zakrýt nebo odstranit cedulky o praní a o velikosti. Také u bot je nutné zajištění tmavých podrážek (zabarvením, zalepením černou páskou). K černému základu budou děti připojovat doplňky a rekvizity. Oboje může být barevné a výrazné. Podmínky v zákulisí divadla jsou vždy velmi náročné (stísněný prostor, nutnost, být potichu). Děti musí veškerou přípravu na jednotlivé scény zvládat potichu a bez cizí pomoci. Je třeba, aby si doplňky kostýmu mohly obléknout zcela samostatně. I rekvizity by měly být bezpečné a pokud je to možné, tak také nerozbitné. Veškeré oblečení i rekvizity by měly být uloženy v látkové tašce, která nešustí. Taška by měla být označena cedulkou, abychom poznali, komu patří.

Pátečním vitím věnců ve vyzdobené a provoněné škole jsme vstoupili do adventního období. Několik dívek z naší třídy spojilo síly a vyrobilo pro nás do třídy adventní věnec. Moc jim za to děkuji a jsem ráda, že si všechny děti, které se pátečního vyrábění zúčastnily, odnesly domů nádherné věnce.

Nezapomeňte, prosím, že akce pro děti „Krabice od bot“ končí již ve čtvrtek 6.12. V pátek (7.12.) budou připravené krabice odvezeny, aby se včas dostaly až na místo určení. Podrobné informace k této akci jsou k dispozici na  https://www.krabiceodbot.cz/caste-dotazy/.

Ani v listopadu jsme se nepřestali učit, i když máme přeci jen nějaké to zpoždění. V českém jazyce jsme v učebnici dokončili str.52 a začali str.53, v matematice jsme v učebnici dokončili str.22, v prvouce jsme přesně podle rozpisu v učebnici na straně 25 a v pracovním sešitě na straně 21. 4.12. jsme se dostali v učebnici prvouky na stranu 26.

Z Vašich otázek jsem vyrozuměla, že mnohým z Vás není jasné, co přesně by děti měly umět. Učivo z mluvnice českého jazyka jsem shrnula ve zprávě za říjen. Vyjmenované pravopisné jevy by měly děti zvládat ústně i písemně (včetně psaní ě ve slabikách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – ještě neprobíráme bje, vje). V listopadu jsme se zabývali poznáváním kořene slov a vytvářením slov příbuzných pomocí předponových a příponových částí, následně jsme se začali seznamovat s vyjmenovanými slovy. Zatím je třeba, aby děti uměly vyjmenovaná slova po b a l jako básničku zpaměti. Používání těchto slov se již objeví v pololetní písemné práci. Děti by měly umět označit kořen slova a vytvořit slova příbuzná. Na konci pololetí by děti měly také spolehlivě poznat podstatná jména a slovesa, větu jednoduchou a souvětí. Měly by řadit slova podle abecedy. Měly by vytvářet slova souznačná (stejného významu – hodně, mnoho), slova opačného významu (veselý, smutný) i slova citově zabarvená (psisko, domeček). V rámci slohu by děti měly zvládnout vyprávění jednoduchého příběhu nebo zážitku, popis pracovního postupu  a popis věci, zvířete nebo člověka. Měly by vědět, co je to osnova a jak jim může při psaní pomoci. Děti se speciálními potřebami pracují většinou se zkrácenými texty, takže jsou podle počtu chyb hodnoceny stejně, jako ostatní spolužáci. 

V matematice by děti měly opravdu rychle počítat nejen příklady na násobení a dělení čísly 0 až 10, ale měly by stejně rychle zvládat i výpočty jednoduchých příkladů na sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Kromě toho by měly do konce pololetí zvládat také písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel, zaokrouhlování na desítky a porovnávání příkladů typu 3*5 je větší, menší nebo rovné 30 pomocí znamének ˃, ˂, =. V geometrii by měly děti spolehlivě poznat přímku, úsečku, bod, trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník i kruh. Z trojrozměrných těles by pak měly znát krychli, kvádr, kouli, válec, kužel a jehlan. Také by měly umět narýsovat přímku, vyznačit na ní body podle zadání a správně je pojmenovat . (Rýsovat i psát body by měly tence, přesně.) U slovních úloh by měly zapsat nebo zakreslit způsob řešení, napsat výpočet a nakonec zapsat větou také stručnou odpověď.

Učivo prvouky najdete v učebnici. Příklady testů k tomuto učivu v pracovních sešitech.

Pokud budeme s paní asistentkou Zuzanou Machytkovou obě zdravé, pokusíme se co nejdříve realizovat trojstranné rozhovory.

V provoněné škole se budeme v prosinci pod vedením pana učitele Daniela Razíma hodně věnovat přípravě divadla, doufám, že Vás příjemně překvapíme.

Vaše

Marie Nováková ve spolupráci se Zuzanou Machytkovou a Šárkou Martinkovou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít