2.10.
2018
Září plné nových informací pro III.třídu

Milí rodiče,

jak již pravděpodobně víte, hned druhý den školního roku mě překvapila malá mozková příhoda. Děkuji za Vaše milé pozdravy i podporu.

Na třídní schůzce mě bleskově zastoupila paní ředitelka a předala Vám všechny nejdůležitější informace nejen osobně, ale i v e-mailové zprávě.

Ve výuce českého jazyka, matematiky, prvouky a pracovních činností mě zastupuje paní asistentka Zuzana Machytková, ve výuce tělesné výchovy pan asistent Vojtěch Rada. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné sehnat kvalitní zástup za chybějícího pedagoga, považuji dané řešení za optimální. Zuzana Machytková pokračuje ve výuce tak, jak jsou děti zvyklé, zvládá to skvěle a lépe, než mnozí z kvalifikovaných pedagogů, které jsem za svoji praxi viděla. Učivo i postupy se Z.Machytkovou společně konzultujeme. Paní asistentka také využívá každodenní podporu paní zástupkyně K. Kracíkové nejen k vedení třídy, ale i k práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V době mé nepřítomnosti se paní zástupkyně na děti se speciálními vzdělávacími potřebami v naší třídě zvláště zaměřuje. Vojtěcha Radu děti znají ze školní družiny a dobře ho přijímají. Děkuji i Vám za nabízenou pomoc, pravděpodobně ji využijeme v říjnu při akcích mimo budovu školy.

Moje zpráva za měsíc září bude tedy trochu neobvyklá, protože lépe než já víte, že se děti s paní asistentkou Zuzanou učí, co jim síly stačí. Také možná víte, že žáci dramatického kroužku (i z naší třídy) nás se svým vystoupením reprezentovali 29.9.2018 na oslavách 100. výročí ČCE v Pardubicích.

Doufám, že se již orientujete na nových webových stránkách školy. Měly by Vám zajistit větší komfort při prohlížení z různých zařízení.

Na webových stránkách bych Vás chtěla upozornit na

rubriku „O škole“, ve které najdete:

•    roční plán se seznamem akcí celé školy, s daty prázdnin, svátků i ředitelského volna

rubriku „Pro rodiče“, ve které najdete:

  • akce školy – podrobný seznam akcí jednotlivých tříd s plánem návštěv divadel, výstav, ZOO…
  • dokumenty ke stažení – žádosti o uvolnění z výuky, tiskopis k potvrzení lékařem pro pobyt na ŠvP nebo na horách a další
  • školné a jiné platby – výše školného a termíny plateb

rubriku „Třídy“, ve které najdete:

  • rozvrh třídy
  • omluvenku („Omluva dítěte“)
  • aktuální informace k jednotlivým třídám, měsíční informace o třídách
  • u naší třídy i rozpis učiva – takzvané tematické plány

rubriku „Družina“, ve které najdete:

  • seznam akcí školní družiny, na které je možné se přihlašovat
  • návratku – přihlášku na páteční akce
  • aktuality – zprávy ze školní družiny

Nechybí samozřejmě ani kontakty (na učitele a vychovatele) v rubrice „Náš tým“, galerie a řada dalších informací.

Jako třídní učitelka Vás jen naléhavě prosím, abyste „Omluvu dítěte“ v rubrice třídy brali jako nabídku, jak splnit zákonnou povinnost omluvy dítěte do tří dnů od začátku nečekané nepřítomnosti ve škole. I nadále můžete použít SMS, zatelefonovat, napsat e-mail, zastavit se ve třídě – záleží jen na tom, co Vám nejlépe vyhovuje. Po skončení absence je však nutný zápis nepřítomnosti do žákovské knížky! Pokud nepřítomnost plánujete, dejte vědět předem. V případě plánované nepřítomnosti delší tří dnů je třeba, pokud se nejedná o nemoc, vyplnit žádost o uvolnění z výuky a předat třídní paní učitelce. Třídní se k žádosti vyjádří a předává ji k posouzení paní ředitelce, protože souhlas s uvolněním z výuky není automatický.

S novými webovými stránkami souvisejí i změny e-mailových adres pracovníků školy s jednoduchou a obvyklou strukturou: jméno.příjmení@bratrska.cz – vše bez háčků a čárek. Používejte je prosím. Jen pro jistotu opakuji adresy, které se týkají především naší III.třídy: Marie Nováková: marie.novakova@bratrska.cz , Zuzana Machytková: zuzana.machytkova@bratrska.cz , Šárka Martinková: sarka.martinkova@bratrska.cz.

V letošním školním roce jsou nově domácí úkoly dobrovolné. Plnění úkolů budou učitelé evidovat. Jestliže bude závěrečné hodnocení dítěte v pololetí nebo na konci školního roku nerozhodné (mezi dvěma známkami) zohlední učitelé píli žáka nebo žákyně při plnění domácích úkolů v hodnocení předmětu, kterého se nerozhodné výsledky týkají.

Úkol má dítěti pomáhat v procvičení probírané látky, má také podporovat návyk pravidelné domácí přípravy na vyučování. Pokud má dítě s úkolem potíže a výpočet deseti příkladů nebo krátkého cvičení z českého jazyka mu trvá déle než 20 minut, je to pro Vás signál, že Vaše dítě potřebuje učivo procvičovat a že je třeba dítěti pomoci. Stejným signálem by pro Vás mělo být mnoho chyb v domácím úkolu. I v tomto případě potřebuje Vaše dítě pomoc! Někdy stačí krátké vysvětlení, jindy je nutné tvrdě trénovat a v některých případech je třeba poskytnout speciální pomoc a podporu. Ve třídě jsou také děti, které naopak učivo zvládají natolik dobře, že úkol opravdu dělat nemusí a mohou se věnovat jiné činnosti. Kromě čtyř jednoduchých úkolů dostanou děti ze III.třídy každý týden i jeden složitější úkol, který se bude týkat čtení, prvouky, pracovních činností nebo nějakého projektu. Jednou za měsíc budou děti zpracovávat dvojstranu ze sešitu „Můj čtenářský deník“, k tomu je třeba přečíst jednu knihu za měsíc. Kniha by měla odpovídat čtenářským dovednostem dítěte a jeho zájmům. (Může se jednat i o komiks.) Pomozte dětem vybrat takové knihy, které zvládnou za měsíc lehce přečíst.

Vaše děti již postoupily do 3.ročníku, učivo bude náročnější, hodnocení přísnější. Samozřejmě budou zohledněny speciální potřeby některých žáků a chyby, které s tím souvisejí. Zjednodušeně můžete počítat s jedničkou i v případě jedné chyby, dvě chyby znamenají 1! nebo jinak 1-, tři dvojku, čtyři 2! atd. (Vykřičník nebo „minus“ upozorňuje na možnost horší známky.) Abyste měli přehled o probíraném učivu, připravila jsem pro Vás tematické plány učiva českého jazyka, matematiky a prvouky i přehlednou tabulku stránek, které chceme v učebnicích a někdy i v pracovních sešitech v jednotlivých týdnech zvládnout. Tabulka i plány jsou orientační, mohou se změnit. (Budu se snažit Vás informovat, jakmile nastane změna.) Měly by Vám pomoci ve chvílích, kdy chcete spolu s dítětem něco procvičit, nebo tehdy, když Vaše dítě ve škole chybí. V případě absence využijte, prosím, předložené plány i tabulku. O probraném učivu se můžete informovat také u spolužáků. V tomto školním roce již není možné zaškrtávat chybějícím učivo individuálně nebo o probraném učivu psát v e-mailech. Nemáme k dispozici tolik pracovního času ani dostatek sil. Plány a tabulku Vám pošlu e-mailem.

Učivo jednotlivých předmětů bych chtěla v letošním školním roce více propojovat. Dovednosti čtení nebo českého jazyka například pravidelně využíváme v prvouce, stejně jako některé znalosti z matematiky. Komunikační dovednosti se nám zase prolínají třeba s tvořivou činností, s jednotlivými projekty nebo s pobytovými akcemi. Přála bych si, aby děti musely vlastnoručně napsat správnou adresu domů na pozdrav z pobytové akce, aby popis pracovního postupu spojily s přípravou něčeho konkrétního, aby procvičovaly v pracovních činnostech vážení v době, kdy se o něm učíme v prvouce a abychom v tom samém období řešili v matematice příklady ke stejnému tématu. Ráda bych s dětmi probírala zvířata a rostliny tehdy, když je pozorujeme a zkoumáme. Místo pracovních sešitů budeme pro tento záměr v některých předmětech používat obyčejné sešity, případně archy papíru, místo pracovních sešitů. Pro žáky, kteří budou ve škole chybět, bude v tomto směru situace složitější. Mohou vymýšlet vlastní „propojovací“ aktivity a po návratu z absence se pochlubit tím, co doma dělali. Také se mohou vyptat spolužáků na činnost ve škole a prohlédnout si, co jsme v době jejich absence ve škole vytvořili.

S propojováním učiva souvisí i naše dlouhodobá hra, ve které (virtuálně) cestujeme po České republice. Děti při této hře musí počítat, vyhledávat, připravovat a prezentovat informace, uplatňovat vhodné strategie. Pokud děti zvolí nějaký cíl, zaplatí ujeté kilometry z místa, ve kterém se právě nacházejí. Platí v dětských eurech, přepočet je pro jednoduchost 25 Kč za euro. Eura získávají většinou za úspěšně splněné aktivity. Znovu zdůrazňuji, že dítě nemusí reálně navštívit vybrané místo, ale aby byla jeho cesta uznána, musí o zvoleném místě prezentovat jakoukoli zajímavost (přírodní, historickou …). Eura si musí děti pečlivě opatrovat, ztracená, založená či omylem vyhozená eura nemůžeme nahrazovat.

V letošním školním roce nás čeká v lednu výjezd na hory a v květnu škola v přírodě. K oběma akcím je potřeba potvrzení lékaře. Pokud již Vaše dítě jelo se školou na nějakou pobytovou akci, mám kopii potvrzení lékaře uloženou a nejdéle v listopadu Vám dám vědět, zda tato kopie bude platit ještě v tomto školním roce, případně zda se její platnost bude týkat pouze pobytu na horách. Jestliže děti mají zájem s námi vyjet a Vás tíží finanční situace, využijte bez obav „Dětský fond“.

U žákovských knížek je třeba vyplnit správně úvodní stranu. Pokud tuto stranu vyplňovaly Vaše děti, zkontrolujte ji, prosím! Záznamy z této strany využíváme v případě nouze (například při náhlém onemocnění) a potřebujeme, aby údaje byly správné a úplné. Pokud je to možné, potřebujeme telefonický kontakt alespoň na dvě osoby, aby se v případě potřeby mohl dítěte ujmout někdo, koho dítě zná a kdo je k tomu oprávněný. Zároveň bylo třeba podepsat školní řád a třídní schůzku (vzadu).

Vypadá to, že moje nepřítomnost nebude tak dlouhá, jak to původně vypadalo, takže se na Vás těším nejpozději během listopadu.

Vaše

Marie Nováková

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít