7.9.
2018
Učební plán na září

 

Plán na září

 

 

TÉMA

CÍL

ČESKÝ JAZYK

Poznávání jazyka a pravopisu

Opakování z 1. ročníku – hláska, písmeno, slabika, slovo, věta

Význam slabiky pro dělení slov

Interpunkční znaménka, rozeznávání délky slabik, písmo

Druhy vět

Vlastní jména

 

 

Čtení a literární výchova

Nácvik plynulého čtení jednoduchých vět

Poslech čtené pohádky, individuální čtení z čítanky

Společná četba

Psaní a vyprávění příběhů k obrázkové osnově

 

Komunikační výchova, Dv

Základní formy společenského styku - oslovení, pozdrav, tykání, vykání, omluva, naslouchání

Psaní

Nácvik psacích písmen: g, G, f, F, x, X, q, Q, w, W

Opis a přepis písmen a slov

 

 • vysvětlí rozdíl mezi hláskou /písmenem
 • pozná začátek a konec slova
 • určí počet slabik ve slově
 • správně rozdělí slovo na konci řádku
 • píše správně větu s interpunkčními znaménky na konci a velkým písmenem na začátku
 • rozpozná tvar psací a tiskací abecedy
 • tvoří věty a určuje jejich druh (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)
 • pozná v textu vlastní jména a píše je s velkým písmenem na začátku

 

 • čte plynule jednoduché věty se správnou intonací
 • pozorně naslouchá čtenému
 • napíše jednoduchý příběh podle obrázkové osnovy
 • vypráví příběh podle obrázkové osnovy

 

 

 • osloví lidi kolem sebe, pozdraví, poděkuje, požádá o pomoc, pozorně naslouchá

 

 • píše správně všechna psací písmena

MATEMATIKA

Numerace do 20 – opakování

Evidence dat v tabulce. Závislosti a vztahy

Získávání zkušeností s náhodou

Numerace do 25.

Budování představy čtvrtiny

 

Prostředí: tabulky a grafy, cyklotrasy, sčítací trojúhelníky, krychlové stavby, dřívka, autobus, pavučiny, děda Lesoň

 • počítá do dvaceti
 • orientuje se v jednoduché tabulce a modeluje situaci grafem
 • sčítá a odčítá v oboru 0 – 20, v případě potřeby si vhodně zvolí pomůcku (počitadlo, krokoměr, ...)
 • eviduje výšku a rozpětí paží
 • získává zkušenosti s náhodou
 • sčítá a odčítá v oboru 0 - 25

PRVOUKA

 

Škola a okolí školy

Bezpečná cesta do školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní formy společenského styku

 

Práce a volný čas

Pocity a nálady člověka

 

 

 

Strom jako organismus, naše jehličnaté a listnaté strom

Svatý Václav (Dene české státnosti) – 28.9.

 

 • seznámí se se školním řádem, spolupracuje při tvorbě třídních pravidel, respektuje je
 • pojmenuje jednotlivé učebny školy a charakterizuje, k čemu slouží
 • zná a zapíše adresu školy, jméno třídní učitelky, vychovatelky  a ředitelky
 • uvědomuje si nebezpečná místa a situace při cestě do školy
 • představí se, slušně osloví lidi kolem sebe, pozdraví, poděkuje, požádá o pomoc
 • zná a umí zapsat svou adresu domů a své osobní údaje (datum narození, jméno a příjmení, bydliště)
 • orientuje se v nabídce zájmových kroužků ve škole
 • vyjmenuje své zájmové kroužky ve škole i mimo ni
 • popíše různé pocity u sebe i druhých
 • řeší modelové problémové situace ze školního prostředí
 • zpracuje lapbook na téma „Strom“
 • vypráví, jaký svátek slavíme 28.9.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít